O NAS

DANE REJESTROWE

Pełna nazwa: Globe Of Things Sp. z o.o.

NIP: 7393881589
REGON: 363535850
KRS: 0000594873

Zarejestrowana w: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 850 000,00 zł

Nr konta bankowego (PLN): 55 1020 3541 0000 5802 0260 4510

Zapytania ofertowe

Znak sprawy: 1/1.3.5/RPO/2021

Dostawa jachtu motorowodnego typu houseboat oraz portalu do rezerwacji łódek

w związku z realizacją projektu pn. „Zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa Globe of Things Sp. z o.o.” (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.03.05-28-0106/20-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”; Działania 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)”; Poddziałania 1.3.5 – „Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2 Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego”

Termin składania ofert upływa w dniu 05.01.2022 r. o godz. 10:00

Zapytanie ofertowe z dn. 27.12.2021 r.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Protokół z otwarcia ofert
Protokół z wyboru oferty
Oświadczenie o braku powiązań