GlobTree

Mapa – podstawowe narzędzie wizualizacji danych

Już pierwszy rzut oka na ekran po zalogowaniu daje czytelny ogląd sytuacji – to mapa z pinezkami wskazującymi monitorowane obiekty. Dotychczasowe rozwiązania bazowały na tabelach, prezentujących dane ułożone w wierszach. Wizualizacja stanów na mapie różnymi kolorami pinezek ułatwia bardzo szybkie i efektywne filtrowanie dużej ilości danych. W każdym momencie eksploatacji system umożliwia wczytanie warstw z systemów GIS (GML/SHP), co wzbogaca wyświetlane informacje o np. przebieg sieci zasilających obiekty. Prezentacja graficzna pozwala na szybką identyfikację, czy wykryte zdarzenie jest odosobnione, czy taki sam alarm występuje również w okolicznych obiektach, co może wskazywać awarię sieci a nie w punkcie pomiaru.

Aktywne warstwy wizualizacyjne

System GlobTree pozwala na założenie aktywnej warstwy, która w sposób graficzny obrazuje stan wybranego parametru. Użytkownik definiuje obszary na mapie objęte monitoringiem. Zielony kolor obszaru symbolizuje średnią wartość wybranego parametru, obliczoną z odczytów pobranych z obiektów wewnątrz zaznaczonego obszaru. Odchyłki w górę i w dół od średniej, prezentowane są przez zakolorowanie otoczenia punktu adresowego od granatowego (dół) do czerwonego (góra). Taka wizualizacja umożliwia natychmiastową analizę i porównanie pracy sieci i poszczególnych jej węzłów. Nie znamy lepszego narzędzia do efektywnego filtrowania dużej ilości danych z powiązaniem z miejscem ich odczytu.

Automatyczny odczyt liczników – adresy i raporty

GlobTree zapewnia automatyczny odczyt wszystkich typów liczników. Odczytane wartości są przesyłane w bezpieczny sposób za pomocą sieci GSM (GPRS). Dane są zbierane najrzadziej co 1 godzinę w sposób zsynchronizowany do pełnych wartości, co umożliwia przeprowadzenie wszystkich analiz i statystyk oraz realizację funkcji nadzoru. Odczyty liczników są posegregowane i przypisane do funkcji we właściwych adresach obiektów, by w prosty sposób móc przygotować i wyeksportować raport do dalszej analizy lub fakturowania.
Raporty mogą być dostosowane do wymagań klienta i eksportowane do plików w formatach zgodnych z systemami do rozliczeń i fakturowania.

Funkcja nadzoru – inteligentne alarmy

W karcie każdego obiektu Użytkownik ma możliwość zakładania alarmów logicznych. Polegają one na definiowaniu formuł matematycznych porównujących odczytane wartości, zmiany parametrów lub wyniki wprowadzonych formuł matematycznych z określoną wartością graniczną w funkcji czasu. Na przykład, niewielki, określony osobno dla każdej wielkości wodomierza, przyrost objętości w ciągu kolejnych 3 godzin może oznaczać przeciek, czyli nieszczelność instalacji – informacja o wykryciu takiego przyrostu wskazań konkretnego wodomierza jest natychmiast przesłana do Dostawcy i Konsumenta. Alarmy tego typu pozwalają na szybką identyfikację awarii, a w szczególności pozwalają precyzyjnie zidentyfikować usterki instalacji wewnętrznych lub wskazać miejsca wymagające regulacji.

Administracja systemem

GlobTree zapewnia samodzielne, swobodne zarządzanie systemem, w tym zakładanie kont Użytkowników, bez ograniczeń ilościowych. Mechanizm zarządzania uprawnieniami oparty jest na rolach RBAC (ang. role-based access control). RBAC polega na zdefiniowaniu tzw. ról dla różnych funkcji w organizacji, z którymi wiąże się określony zakres uprawnień i obowiązków. Poszczególnym rolom są centralnie przydzielane stosowne uprawnienia w systemie informatycznym. Następnie role są przypisywane Użytkownikom, przez co uzyskują oni uprawnienia do wykonywania określonych dla tych ról czynności. Użytkownik może posiadać wiele przypisanych ról, a także każda Rola może być przypisana wielu Użytkownikom. Cechą charakterystyczną RBAC jest określanie ról i uprawnień w taki sposób, aby odzwierciedlały one rzeczywiste funkcje w organizacji. RBAC sprawdza się szczególnie dobrze tam, gdzie ważne jest stosowanie zasady rozdziału obowiązków. Przykładowo, gdy w celu zapobiegania nadużyciom niektóre operacje wymagają akceptacji dwóch niezależnych Użytkowników.

Definicje i atrybuty

Obok zestawu transmitowanych parametrów urządzenia występują informacje specyficzne dla konkretnego produktu, które nie są zawarte w transmitowanych odczytach. Do obsługi tych danych służą Atrybuty. Użytkownik zakłada je samodzielnie, dzięki temu pracuje dokładnie z taką ilością informacji, jaka jest mu potrzebna. Atrybuty mogą uzupełniać informacje o punkcie adresowym (np. nr rejonu czy kod stacji zasilającej), atrybutami urządzeń pomiarowych mogą być dane ewidencyjne (np. rok legalizacji, kod producenta, informacje opisowe i inne).

Atrybutem mogą być także liczby, które ustawione dla punktu adresowego lub pomiarowego będą dalej użyte w formule alarmowej. Np. zakład ciepłowniczy chce wiedzieć, gdzie „temperatura powrotu” do sieci jest zbyt wysoka (co podnosi straty sieci), więc buduje formułę sprawdzającą, czy ten parametr nie jest większy niż określona wartość. W systemach nie posiadających funkcji dodawania atrybutów trzeba ustawić tyle formuł, ile wielkości „temperatury powrotu” chce się badać. Zakładając atrybut punktu pomiarowego [Tpow. max], można go użyć w formule tworzenia alarmu, a następnie podpinając licznik do adresu, ustawić wartość progową, której przekroczenie będzie sygnalizowane.

Telemetria

Odczytujemy liczniki co godzinę nie w celach bilingowych, ale przede wszystkim po to, by optymalizować działanie systemu przesyłu mediów przez analizę całej sieci, poszczególnych rejonów czy budynków.

Telemetria jest wykorzystywana w układach, które wymagają częstej aktualizacji danych w celu sterowania pracą sieci przesyłowej. Dzięki wykorzystaniu central telemetrycznych Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich urządzeń podłączonych do centrali w czasie rzeczywistym. Pozwala mu to na natychmiastowe sterowanie i kontrolę wprowadzonych zmian. Wizualizacja wybranych parametrów na mapie daje dodatkową informację, czy wprowadzone zmiany w jednym punkcie nie wpłynęły na jakość pracy pozostałych węzłów.

Aplikacja mobilna

Nasze urządzenia pomiarowe poprzez regularne przekazywanie informacji o zużyciu mediów zapewniają zarówno zarządzającym, jak i właścicielom możliwość monitorowania zużycia przez cały czas, dla każdego lokalu indywidualnie. Wynikiem tego jest wzrost świadomości ekologicznej wśród wszystkich zainteresowanych, co z kolei leży w interesie nas wszystkich.

Udostępnianie danych

System GlobTree jest innowacyjnym łącznikiem pomiędzy dostawcą i odbiorcą. Inteligentna współpraca obu stron jest możliwa dzięki narzędziom do udostępniania danych odczytowych. Za pomocą etykiet wartości udostępnianie danych może być każdorazowo dostosowane dokładnie do potrzeb odbiorcy. Dostawca mediów otrzymuje wszystkie dane, których potrzebuje do oceny poprawności pracy instalacji oraz rozliczania kosztów zużycia. Dla najbardziej efektywnego zarządzania mediami może udostępnić odbiorcom aplikację do wyświetlania odczytów w czasie konsumpcji.

Zdarzenia

Odczyty

Informacje i dokumenty

Wykrywanie zdarzeń w urządzeniu i sieci powodujących anomalie takie jak nagły wyciek wody, stałe małe ubytki, brak komunikacji lub zasilania.

Odczyt z urządzeń liczników sieci wraz z udostępnieniem poprzez sieć GSM dla dowolnego użytkownika.

Komunikacja z właścicielem liczników poprzez dedykowaną aplikację na telefon, udostępnianie informacji zarządczych, finansowych, organizacyjnych oraz dokumentów, 24/7.